Betania utvecklar verksamheten i Askimsviken

Betaniastiftelsens uppdrag är att erbjuda Betaniahemmet ändamålsenliga lokaler för verksamheten som är till för människor i behov av olika slags stöd. För att kunna säkerställa det på lång sikt krävs att vi har ekonomiska resurser att göra det. Det kan vi se till genom att ta tillvara de värden vi har i våra fastigheter, både ekonomiskt och socialt. Därför har vi lämnat in en ansökan till Göteborgs Stad om planbesked för att kunna utveckla vår fastighet.HYRESGÄSTINFORMATION

Felanmälan mm.

Mail: felanmalan@betaniahemmet.se
Felanmälan vardagar kl. 07.30 – 16.00 031-233 002
Jour övriga tider (endast akuta fel) APS Drift 031-761 00 30Frågor angående hyresavier, uppsägningar och andra hyresfrågor:

PHM Redovisning

Mail: info@phmredovisning.se
Direktnummer: 0731- 488 202

För frågor om utvecklingen i Askimsviken

klicka här...

AKTUELLT

Betania utvecklar verksamheten i Askimsviken

Betaniahemmet har bedrivit sin verksamhet – utan vinstintresse – i 125 år. Under den tiden har det skett stora samhällsförändringar. Något som dock inte förändrats är syftet med vår verksamhet. Vi har hela tiden arbetat utifrån våra grundläggande värderingar för att bidra till en god livskvalitet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det ska vi fortsätta med.Omvärlden och alla förändringar påverkar oss, liksom våra förutsättningar och vår ekonomi och det är vårt uppdrag att säkerställa att Betaniahemmet har ändamålsenliga lokaler för verksamheten, både idag och i framtiden. Det förutsätter ekonomiska resurser, resurser som idag finns i våra fastigheter. De behöver tas tillvara för att de inte på sikt ska urholkas. Den utvecklingen tänker vi behålla kontrollen över.

Ta tillvara området unika förutsättningar
Vi vill finnas kvar i Askimsviken och utveckla området på ett positivt sätt. Området har unika förutsättningar och därför vill vi vidareutveckla och skapa fler trygga och stimulerande miljöer, både för verksamheter och hyresgäster. Genom att komplettera med fler bostäder och mer service vill vi skapa ett lugnt, ljust och tillgängligt område som väl smälter in i nuvarande byggnation.

För att inte tappa bort områdets historia och tradition ska vi själva styra områdets fortsatta utveckling. Vi vill att människor i olika åldrar och med olika behov ska kunna bo, mötas, arbeta och känna sig trygga här. Med andra ord ska vi ta tillvara de sociala och miljömässiga förutsättningarna på ett sätt som är hållbart för både människor, miljö och ekonomi. Med en varsam utveckling av området får vi ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten vidare.

Vad händer nu?
Vi har lämnat in en ansökan till Göteborgs Stad om detaljplanläggning. Där beskriver vi hur vi vill komplettera området med bostäder i olika upplåtelseformer. Här kan också finnas olika verksamheter som förskola, äldreboende och hospice. Den fina havsnära miljön med en grön samlingsplats för alla mitt i området ska finnas kvar. Utsikten ska tas tillvara och byggnationen anpassas till områdets förutsättningar.

När vi kommit längre i processen och fått svar från Göteborgs Stad om och hur de tänker gå vidare med vår ansökan kommer du att hitta information om det här på vår webbsida.

Länk till ansökan (pdf)

Länk till Missiv (pdf)

Frågor och svar

Varför vill Betania bygga i det här området?
Stiftelsens uppdrag är att erbjuda Betaniahemmet ändamålsenliga lokaler för verksamheten som är till för människor i behov av olika slags stöd. För att kunna säkerställa det på lång sikt krävs att vi har ekonomiska resurser att göra det. Det kan vi se till genom att ta tillvara de värden vi har i våra fastigheter, både ekonomiskt och socialt. Utgångspunkten och förutsättningen är att det arbetet sker utifrån föreningens ursprungliga värderingar. Både stiftelsen och föreningen är ideella organisationer som drivs utan vinstintresse. Men om vi inte tar hand om de värden som finns i form av tomtmark och förvaltar dem på ett klokt sätt kan verksamheten inte drivas vidare på ett fullgott sätt. De byggnader vi har idag är inte tillräckligt effektiva och ger inte de överskott som krävs för att vi ska kunna underhålla och utveckla dem. Vi behöver också utveckla våra boenden på andra platser för att bättre kunna erbjuda god service till människor i behov av stöd.

 


Både stiftelsen och föreningen är ideella organisationer som drivs utan vinstintresse. Men om vi inte tar hand om de värden som finns i form av tomtmark och förvaltar dem på ett klokt sätt kan verksamheten inte drivas vidare på ett fullgott sätt. Vi behöver också utveckla våra boenden på andra platser för att bättre kunna erbjuda god service till människor i behov av stöd.

 


Hur ser tidplanen ut?
Vi är i ett väldigt tidigt skede.Vi lämnat in en ansökan till Göteborgs Stad om planläggning av området och nu måste vi avvakta deras återkoppling. Normalt tar processen fram till en godkänd detaljplan mellan fem och sju år.

 


Måste de som bor i gruppboendet flytta eller påverkas på något sätt?
De boende kan bo kvar i sina bostäder.

 


Kommer Betaniahemmets verksamhet att förändras?
Föreningen Betaniahemmet kommer att fortsätta driva sin verksamhet som tidigare. Samtidigt måste vi förhålla oss till förändrade lagkrav och de alltmer komplicerade behov verksamheten ställs inför. Nya boenden kräver en helt annan struktur och miljö än den som kan erbjudas inom området idag.

 


Vad händer med oss som är hyresgäster i era lägenheter?
Huvuddelen av lägenheterna kommer inte att påverkas av en eventuell byggnation. Det här kommer att vara en lång process över flera år och ingenting kommer att ske över en natt. Normalt tar bara detaljplaneprocessen mellan fem och sju år.

 


Hur kommer området att utformas?
Det är alldeles för tidigt att svara på. När man ansöker om planbesked så måste man bifoga en skiss hur man tänkt sig området. Den är bara till för att visa ungefär vilken typ av hus man tänkt sig, hur höga de ska vara och så vidare. Men det är först om och när vi får ett planbesked som vi kan gå vidare och ta fram mer konkreta skisser som ger en rättvis bild. Det enda säkra är att byggnationen inte kommer att se ut som på illustrationen.

 


Vad för typ av verksamheter vill ni komplettera området med?
De områden och stadsdelar som människor uppskattar mest brukar erbjuda olika slags service och locka människor i alla åldrar. Här ser vi framför oss en miljö där fler människor kan bo samtidigt som Betanias verksamhet kan vara kvar och utvecklas. Gruppboende och dagverksamhet vill vi komplettera med trygghetsbostäder och förskola. Restaurangen vill vi ska utvecklas och det tillkommer bostäder i olika upplåtelseformer. Kombinationen av verksamheter och boende kan göra det till ett område som lever hela dygnet, vilket skapar en trygghet.

 


Vilka typer av bostäder tänker ni er?
Det finns ett stort behov av bostäder som är mer tillgängliga för den som blivit lite äldre. Trygghetsbostäder eller bostäder med någon form av service skulle kunna vara ett attraktivt alternativ.

 


Hittade du inte svar på din fråga så mejla oss gärna
info@betaniastiftelsen.se

 


Om oss

Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen verka genom Föreningen Betaniahemmet med de resurser som ställts till dess förfogande. Föreningen Betaniahemmet bedriver verksamhet för att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning så att de, efter sina egna förutsättningar, kan leva ett gott liv. Stiftelsen kan även lämna bistånd till verksamhet, som stiftelsen finner har samband med det ändamål som stiftelsen har att tillgodose.

Betaniastiftelsen i Askim bildades 1989. Det huvudsakliga syftet är att förvalta det större fastighetsbestånd som tidigare ägdes av Föreningen Betaniahemmet

 

Lena Lundblad

Ordförande

 
 

Erik Gedeck

Vice ordförande

 

Ingrid Larson
Ledamot

Helle Wijk
Ledamot

Berit Rosengren
Ledamot

Ylva Berggren
Suppleant

Dennis Bucht
Ledamot


 

Tjänstemän

 

Anette Vall
Ekonom

 

Camilla Dahlin
Verksamhetschef